'Teach him diplomacy': Rahul jabs Jaishankar, PM Modi

National