உலகக் கோப்பை: நிலவரமும் எதிர்பார்ப்பும்! - இங்கிலாந்து அணி