ரூ.2 கோடி விளம்பரத்தை சாய் பல்லவி நிராகரித்தது ஏன்?