டிஜிட்டல் திண்ணை: ஜெ சொத்து ஏலம், தயாராகும் கர்நாடக அரசு! | Editorji
  1. home
  2. > Minnambalam
  3. > டிஜிட்டல் திண்ணை: ஜெ சொத்து ஏலம், தயாராகும் கர்நாடக அரசு!
replay trump newslist
up NEXT IN 5 SECONDS sports newslist
tap to unmute
00:00/00:00
NaN/0

An oats diet could aid your weight loss journey

Feb 11, 2021 15:38 IST

A healthy breakfast often comes with a bowl of oats! Did you know that besides being extremely simple to cook and healthy, oats could also help you in your weight loss journey?

You could include oats in your meal plan for the entire day but it is not advisable to stick to the same food for long, according to experts.

Oats have fibre that helps you feel fuller for longer. The body's fat burning metabolism is enhanced thanks to the rich content of resistant starch in oats. 

You can make oat snack bars, replace your bread crumbs with oats or use oat flour!