உலகக் கோப்பை: நிலவரமும் எதிர்பார்ப்பும்! - பாகிஸ்தான் அணி

  1. home
  2. > Minnambalam
  3. > உலகக் கோப்பை: நிலவரமும் எதிர்பார்ப்பும்! - பாகிஸ்தான் அணி
replay trump newslist
up NEXT IN 5 SECONDS sports newslist
tap to unmute
00:00/00:00
NaN/0

Twitter CEO donates another $10mn towards Covid-19 efforts

May 27, 2020 21:18 IST

Twitter CEO Jack Dorsey has donated $10 million to Project 100 that aims to raise $100 million to provide $1,000 cash gifts to each of 1 million American families affected by the Covid-19 pandemic. Earlier this month, the billionaire had also donated the same amount that helped purchase 10 million face masks and personal protective equipment (PPEs) for US prisons.