Jitin Prasada, Kashav Maurya test Covid-19 negative

National