JDU's Ajay Alok calls Prashant Kishor a coronavirus

National