Blasphemy case: Pak SC upholds Asiya Bibi’s acquittal

International