Akshay Kumar & Nitara's Gur-Roti treat, teaches them a 'life lesson!'

home > Bollywood > Akshay Kumar & Nitara's Gur-Roti treat, teaches them a 'life lesson!'

Bollywood

Akshay's 'Gold' to storm China

Dec 05, 2019 17:41 IST