17 lakh Maharashtra govt staff on 3-day strike

National